Home / Akidah Akhlaq / Tiga Landasan Utama 1

Tiga Landasan Utama 1

kunci

?????? ???????

 

TIGA LANDASAN UTAMA 1

Oleh :

Syaikh Muhammad At-Tamimi

 

??? Jamaal Williams Authentic Jersey ???? ?????? ??????

PENDAHULUAN

Saudaraku,

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada anda.Ketahuilah, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami empat masalah, yaitu :

Ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya.

Tyler Lockett Jersey style=”text-align: justify;”>
Amal, yaitu menerapkan ilmu ini.

Lynn Swann Youth Jersey style=”font-size:12px;”>Sabar, yaitu tabah dan tangguh dalam menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan berdakwah kepadanya.

Dalilnya, firman Allah Ta’ala :

 

}?????? (1) ????? ??????????? ????? ?????? (2)?????? ????????? ??????? ?????????? ????????????? ???????????? ?????????? ???????????? ???????????{ ???? ?????

 

“Demi masa. Sesungguhya setiap manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, melakukan segala amal shaleh dan saling nasehat-menasehati untuk (menegakkan) yang haq, serta nasehat-menasehati untuk (berlaku) sabar.” (surah al-‘Ashr : 1-3).

Imam Asy-Syafi’i [1] Rahimahullahu Ta’ala, mengatakan : “Seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujjah buat makhluk-Nya, tanpa hujjah lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujjah bagi mereka.”

Dan imam Al-Bukhari [2] Rahimahullahu Ta’ala, mengatakan : “Bab : ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya firman Allah Ta’ala :

 

] ????? ??? ?? ??? ??? ???? Jacob Schum Womens Jersey ??????? ????? [

 

“Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada sesembahan (yang haq) selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu.” (QS. Muhammad: 19).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan terlebih dahulu untuk berilmu (berpengetahuan0 [3] Sebelum ucapan dan perbuatan.

 

Saudaraku,

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada anda.

Dan ketahuilah, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan ketiga perkara ini:

1. Bahwa Allah-lah yang menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan, tetapi mengutus kepada kita seorang Rasul ; maka barangsiapa mentaati Rasul tersebut pasti akan masuk sorga, dan barangsiapa menentangnya pasti akan masuk neraka. Allah Ta’ala berfirman:

]?????? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????? ????? ??????????? ????? ?????????? ????????(15) ??????? ?????????? ?????????? ????????????? ??????? ???????? [ ???? ?????? .

 

“Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus kepada fir’aun seorang Rasul, tetapi fir’aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat.” (QS. Al-Muzammil: 15-16).

Justin Gilbert Kids Jersey line-height: 1.6em;”>                 2. Bahwa Allah tidak rela, jika dalam ibadah yang Byron Jones Youth Jersey ditujukan kepada-Nya, Dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun, baik dengan seorang malaikat yang terdekat atau dengan seorang Nabi yang diutus menjadi Rasul. Firman Allah Ta’ala :

]??? ??????? ??? ??? ????? ?? ???? ???? [

 

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, karena itu janganlah kamu menyembah seorangpun di dalamnya di samping (menyenbah) Allah.” (QS. Al-Jin : 18).

3. Bahwa barangsiapa yang mentaati Rasulullah serta mentauhidkan Allah, Tony Romo Authentic Jersey tidak boleh bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu keluarga terdekat. Allah Ta’ala berfirman :

]??? ?????? ??????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ??????????? ???? ?????? ??????? ??????????? ?????? ??????? ????????? ???? ???????????? ???? ????????????? ???? ????????????? ?????????? ?????? ??? ??????????? ??????????? ???????????? ??????? ??????? ?????????????? ???????? ??????? ??? ????????? ???????????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ???????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ???? ????? ?????? ??????? ???? ?????????????? [ (22) ???? ????????.

 

Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Justin Brown Authentic Jersey Allah telah memantapkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.” (Surah al-Mujdalah: 22).

 

Saudaraku,

Semoga Allah membimbing anda untuk taat kepada-Nya.

Ketahuilah bahwa Islam yang merupakan tuntunan Nabi Ibrahim adalah ibadah kepada Allah semata dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh ummat manusia dan hanya untuk itu sebenarnya mereka diciptakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wata’alaKevin Greene Womens Jersey 12px; Mel Blount Kids Jersey line-height: 1.6em;”> :

]??? ???? ???? ?????? ??? ???????[.

 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Az-Zariyat : 56).

 

Ibadah, dalam ayat ini, artinya : tauhid. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah untuk Allah semata-mata. Sedang larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu : menyembah selain Allah di samping menyembah-Nya.

 

Allah Ta’ala berfirman :

 

]??????? ???? ??? ?????? ?? ????[

 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya.” (QS. An-nisa; : 36).

Kemudian apabila anda ditanya : apakah tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia? Maka hendaklan anda jawab : yaitu mengenal Tuhan Allah Azza wa Jalla, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wa sallam

 

 


[1] Abu Abdillah: muhammad bin idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi’ Al-Hasyimi Al-Qurasyi Al-Mutthalibi (150-204H=767-820M). salah seorang imam empat. Dilahirkan di ghaza (Palestina) dan meninggal di Cairo. Diantara karya ilmiahnya : Al-Um, Ar-Risalah dan Al-Musnad.

[2] Abu Abdillah : Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari (194-256H810-870M), seorang ulama ahli hadis. Untuk mengumpulkan hadits, ia telah menempuh perjalanan panjang; mengunjungi khurasan, Irak, Mesir, dan syam. Kitab-kitab yang disusunnya antara lain: Al-Jami’ Ash-shahih (yang lebih dikenal dengan Shahih Al-Bukhari), At-Taarikh, Adhu’afa’, Khalq af’al Al-Ibad.

[3] Al-Bukhari dalam Shahihnya, kitab Al-Ilm, bab 10

 

 

 

 
Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/4n24B

About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

aqidah 2

Ambillah Aqidahmu Yang Benar

Tidak disangsikan lagi, kesempurnaan agama ini adalah nikmat Allah yang paling besar bagi umat ini. ...