WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `co3r0qtl_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `co3r0qtl_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `co3r0qtl_options`

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM co3r0qtl_terms AS t INNER JOIN co3r0qtl_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN co3r0qtl_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (6766) ORDER BY t.name ASC

Rujuk Setelah Cerai Selama Setahun | KlikUK.com
Home / Rujuk Setelah Cerai Selama Setahun

Rujuk Setelah Cerai Selama Setahun

Cinta-Lama-Bersemi-KembaliPertanyaan :

Assalamu’alaikum.

Ustadz ana mau minta penjelasan, ana seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Ana sudah di-talak (cerai) suami dan sudah hampir 1 tahun lebih pisah ranjang. Bila suami ingin rujuk apa harus nikah ulang dan dengan akad nikah lagi?

Wassalamu’alaikum.

(085204285***)

Jawab :

Agama Islam yang mulia selalu memberikan solusi terbaik dari semua permasalahan dan sangat menjaga keutuhan biduk rumah tangga kaum muslimin. Hal ini bisa dilihat dalam pengaturan tentang perceraian (talak), masa iddah, dan ruju’.

Dalam aturan perceraian, Islam tidak menjadikan talak hanya sekali, namun sampai tiga kali, agar memberikan kesempatan kepada orang yang menceraikan istrinya untuk berfikir dan mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan penegakan hukum-hukum Allah. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

?????????? ?????????? ??????????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ????? ??????? ?????? ???? ?????????? ?????? ???????????????? ??????? ?????? ???? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????? ????? ??????? ??????????? ?????? ????????? ???? ?????? ??????? ??????? ????? ???????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ??????????? ???? ?????????????

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah/2:229)

Demikian juga pensyariatan masa ‘iddah yang merupakan masa menunggu bagi wanita yang ditalak atau yang suaminya wafat untuk mengetahui kebersihan rahimnya. (Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughath al-Fuqaha’, hal. 233). Masa iddah ini disyariatkan dalam firman Allah Ta’ala:

??? ???????? ?????????? ????? ??????????? ?????????? ??????????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ????????? ??? ?????????????? ???? ???????????? ????? ?????????? ?????? ???? ????????? ??????????? ??????????? ???????? ??????? ??????? ?????? ????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ??? ??????? ??????? ??????? ???????? ?????? ?????? ???????

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Ath-Thalâq/65:1)

Dengan demikian, seorang suami yang menceraikan istrinya satu kali, masih memungkinkan untuknya memperbaiki kembali biduk rumah tangganya, bila dirasa hal itu perlu dan baik bagi keduanya. Di sinilah pentingnya masa iddah untuk bisa merujuk dan memperbaiki rumah tangga tersebut. Tentunya semua ini menunjukkan perhatian Islam yang sangat besar dalam pembangunan rumah tangga yang kokoh dan awet.

Para ulama menyampaikan di antara syarat sahnya rujuk adalah:

1.  Rujuk setelah talak satu dan dua saja, baik talak tersebut langsung dari suami atau dari hakim. Dengan dasar firman Allah ta’ala :

??????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????????? ??????????? ???? ????????????? ???????????

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). (Al-Baqoroh; 231)

2.  Rujuk dari istri yang ditalak dalam keadaan pernah digauli. Apabila istri yang ditalak tersebut sama sekali belum pernah digauli, maka tidak ada rujuk. Demikian menurut kesepakatan ulama berdasarkan firman Allah:

??? ???????? ????????? ???????? ????? ?????????? ?????????????? ????? ????????????????? ???? ?????? ???? ????????????? ????? ?????? ??????????? ???? ??????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????? ????????

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. (Qs al-Ahzaab/33 : 49)

3.  Rujuk dilakukan selama masa ‘iddah, dengan dasar firman Allah Ta’ala:

????????????????? ????????????? ??????????????? ????????? ??????? ????? ??????? ??????? ???? ?????????? ??? ?????? ??????? ??? ?????????????? ???? ????? ????????? ????????? ??????????? ????????? ???????????????? ??????? ???????????? ??? ?????? ???? ????????? ?????????? ????????? ?????? ??????? ??????????? ?????????????? ????????????? ??????????? ???????? ????????? ??????? ???????

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs al-Baqarah/2:228).

Apabila telah lewat masa ‘iddah -menurut kesepakatan ulama fikih- tidak ada rujuk.

Dalam ayat ini jelas bahwa dalam rujuk tidak disyaratkan keridhaan dari wanita selama masih dalam masa iddah karena statusnya masih sebagai istri. Berdasarkan hal ini rujuk suami harus diterima oleh sang wanita baik suka atau tidak menyukainya. Dan bila telah keluar (selesai) dari masa ‘iddah tetapi belum ada kata rujuk, maka sang wanita bebas memilih yang lain. Bila wanita itu kembali menerima mantan suaminya, maka wajib diadakan nikah baru.

Di dalam Fathul Bâri, Ibnu Hajar rahimahullâh mengatakan: “Para ulama telah bersepakat, bahwa bila orang yang merdeka menceraikan wanita yang merdeka setelah berhubungan suami istri, baik dengan talak satu atau dua, maka suami tersebut lebih berhak untuk rujuk kepadanya, walaupun sang wanita tidak suka. Apabila tidak rujuk sampai selesai masa iddahnya, maka sang wanita menjadi orang asing (ajnabiyah), sehingga tidak halal baginya, kecuali dengan nikah baru”. (Fathul Baari 9/483 dan dinukil Imam asy-Syaukani dalam kitab Nailil Authar 6/265-266)

Dengan demikian jelaslah, apabila ibu dicerai dan tidak dirujuk setelah cerai tersebut baik dengan perkataaan ataupun dengan perbuatan hubungan suami istri, lalu berlalu selama satu tahun maka wajib atas suami tersebut menikahi mantan istrinya tersebut dengan pernikahan baru dengan syarat-syaratnya yang berlaku. Sehingga harus meminang dan melakukan ijab qabul dengan walinya berikut saksi dan mahar.

Wallahu a’lam.

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/moDmw

About admin

Kholid bin Syamhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani, menimba ilmu di Universitas Islam Madinah Tahun 1994 dan lulus Tahun 1999 dari Fakultas Hadits. Kini banyak meluangkan waktunya dalam da’wah sunnah dan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia serta berperan serta dalam beberapa lembaga da’wah yang ada di tanah air.

Check Also

halal haram fik

Daging Anjing Halal ?

Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatkan kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak pula usaha ...