Home / Akidah Akhlaq / Ringkasan Fikih Islam : Pembagian Harta Rampasan Perang

Ringkasan Fikih Islam : Pembagian Harta Rampasan Perang

PERHIASAN

Pembagian Harta Rampasan

Harta rampasan dibagikan kepada para mujahidin yang mengikuti peperangan. Di mana seperlimanya Kenny Clark Kids Jersey Thomas Rawls Authentic Jersey dipisahkan lalu dibagi menjadi beberapa bagian: satu bagian untuk Allah dan Rasul-Nya yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin,  satu bagian untuk kerabat dekat, satu bagian lain untuk anak-anak yatim, sebagiannya juga untuk orang-orang miskin dan sebagian lagi untuk orang yang kehabisan bekal di jalan Allah. Kemudian sisanya, yaitu empat perlima, dibagikan kepada para mujahid (yang berjalan kaki Coty Sensabaugh Authentic Jersey memperoleh satu bagian dan bagi penunggang kuda mendapat Hines Ward Jersey tiga bagian). Dan diharamkan berkhianat dalam mengambil harta rampasan tanpa seizin imam, dan bagi seorang imam dibolehkan memberikan hukuman yang sesuai baginya. Sedangkan harta yang diambil dari kaum musyrikin tanpa peperangan, seperti upeti (jizyah) dan pajak (kharaj) serta harta fai’ (harta rampasan yang diperoleh tanpa peperangan), semuanya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

??????????? ???????? ?????????? ???? ?????? ??????? ??????? ???????? ????????????? ??????? ?????????? ????????????? ??????????????? ??????? ?????????? ???? ???????? ?????????? ????????? ????? ??????????? ????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ???????????? ????????? ????? ????? ?????? ???????

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Roosevelt Nix Jersey kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang Reggie White Kids Jersey miskin dan ibnussab, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaa], yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”  (QS. Al-Anfal: 41)

??? ??????? ??????? ????? ????????? ???? ?????? ???????? ????????? ????????????? ??????? ?????????? ????????????? ??????????????? ??????? ?????????? ???? ??? ??????? ??????? ?????? ?????????????? ???????? ????? ????????? ?????????? ????????? ????? ????????? ?????? ??????????? ?????????? ??????? ????? ??????? ??????? ??????????

 “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Seorang pemimpin pasukan boleh memberikan tambahan bagian dari harta rampasan perang untuk sebagian mujahidin jika hal itu membawa maslahat dan manfaat bagi kaum muslimin, namun apabila sebaliknya, maka tidak boleh memberikan tambahan kepada mereka.

Pasukan secara umum berhak mendapatkan apa yang didapat oleh Terrance Williams Authentic Jersey sebagian kompi pasukan dari harta rampasan demikian juga sebaliknya, barangsiapa yang membunuh musuh pada waktu perang maka ia berhak mengambil hartanya berupa pakaian, senjata, kendaraan, dan harta yang dibawanya.

Tidak berhak mendapatkan bagian harta rampasan perang kecuali orang yang memenuhi empat syarat: baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki, dan jika salah satu dari Javon Hargrave Womens Jersey syarat Terrance Williams Jersey ini tidak terpenuhi maka dia tidak berhak mendapat bagian, seperti tentara lain akan tetapi boleh diberi hadiah dari harta rampasan itu.

Pernikahan para tawanan wanita dengan suami yang sebelumnya secara otomatis menjadi Charles Tapper Jersey batal, hanya saja tidak boleh digauli secara langsung sehingga wanita tawanan yang sedang hamil melahirkan atau haid bagi tawanan wanita yang tidak hamil.

Jika kaum muslimin mendapat harta rampasan berupa tanah milik musuh, maka seorang imam boleh secara bijak memilih antara membaginya untuk kaum muslimin atau mewakafkannya untuk mereka, dan dari hasil tanah tersebut diambil kharaj (bagi hasil) secara terus menerus dari orang yang menggarapnya.

Boleh memberikan hadiah kepada orang kafir yang berbuat baik kepada kaum muslimin sebagai  balasan atas kebaikan mereka.

 

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/hwJmg

About klikUK.com

Check Also

wpid-img_20180605_2123548233503940939453834.jpg

Fatwa Ramadhan : Sakit TBC Sehingga Tidak Mampu Puasa

Hukum Orang Sakit TBC yang Tidak Mampu Berpuasa Pertanyaan pertama dari fatwa nomor 1528 Pertanyaan: ...