Home / Brankas / Fatwa : Bahaya Dzikir-Dzikir yang Mengandung Kesyirikan

Fatwa : Bahaya Dzikir-Dzikir yang Mengandung Kesyirikan

dikir

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’

JILID 1 TENTANG AQIDAH

Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY

????? ?? ??????? ???? ??????? ???????? ???????

???? ??? 5034

?: ???? ?? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??????? ??????? ???? ??????? ????? ?????? ?? ??????? ???? ??????? ???????? ??????? ??? ????? ???? ????: ??? ???? ?? ???? ????, ?????? ??? ??????? ????? ?????: ?? ?????? ????? ???? – ?? ???? ????? ???? – ??? ???? ??????? ???? – ?? ????? ????? ???? – ?????? ?? ???? ????, ??? ??????? ?? ???? ???? – ??? ??? ?? ???? ????… ??? ??? Letroy Guion Authentic Jersey ??? ?? ??? ????? ??????? ?????????.

?: ????: ?? ??? ???? ????? ???? ???? ??? ????? ??????? ????, ??? ??? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ???: ?? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ??? ??.

?????: ?? ???? ??? ???? ?????????? ?? L.C. Greenwood Youth Jersey ?????? ???? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ???? ????; ??? ?????? ?????????? ????? ????? ??? ????, ?????? ????? ??? ???? ???? ?? ??????? ??????? ?????, ??? ?????: ??? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ?? ???????? ??? ????? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ?? Cornellius Carradine Jersey ????? ??? ?????? ?????? ???? ?????: ??? ??????? ??? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ?????: ??? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ????? ????? ??? ??? ??? ?? ???? ???????? ??? ??? ??? ?? ?????? ?????? ??? ???? ??? ??????? ??? ????. ???? ?? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ???: ??? ???? ????? ????, ???? ?????? ?????? ????? ??????, ???? ???? ??????: ?????? ?? ???????.

?????? ???????? ???? ???? ??? ????? ????, ???? ????? ????.

?????? ??????? ?????? ??????? ????????

??????             : ??? ?????? ?? ??? ???? ?? ???

???? ???? ?????? : ??? ?????? ?????

???               : ??? ???? ?? ?????

???               : ??? ???? ?? ????


Mereka Mendatangkan Hal-hal yang Menafikan Tauhid dalam Dzikir-dzikir Mereka    

Fatwa nomor 5034:

Pertanyaan: Aku berharap anda sekalian memberi kami fatwa tentang suatu kelompok yang membentuk halaqah di masjid-masjid. Mereka berdzikir kepada Allah dan Rasul-Nya dengan hal-hal yang menafikan tauhid seperti perkataan mereka dengan satu suara: “bimbinglah aku wahai Rasulullah.” Mereka mengulang-ulang kalimat tersebut. Salah seorang dari mereka memimpin dengan mengatakan: wahai kunci harta kekayaan Allah, wahai ka’bah untuk meninggikan Allah, wahai arsy untuk bersenyam Allah, wahai kursi tempat meletakkan kaki Allah, cukupilah kami wahai Rasulullah, engkau adalah tujuan kami wahai kekasih Allah, engkaulah… engkaulah….Ya Rasulullah. Dan selainnya dari dzikir-dzikir yang penuh dengan kesyirikan.

 

Jawab: Pertama: sesungguhnya dzikir kepada Allah secara berjama’ah satu suara dengan cara sufi adalah bid’ah. Terdapat hadits dari Nabi Muhammad Mike Mitchell Youth Jersey shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: “Barangsiapa yang berbuat Vince Biegel Youth Jersey perkara baru dalam urusan (agama) kami yang bukan bagian dari perintah kami maka ia tertolak.

Kedua: berdo’a dan beristighatsah kepada selain Allah untuk menghilangkan kesusahan adalah syirik besar tidak John Stallworth Youth Jersey boleh dilakukan karena do’a dan istighatsah merupakan ibadah dan pendekatan hanya khusus untuk Allah saja, memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, wal’iyadzu billah. Allah ta’ala berfirman: “Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat Ryan Switzer Youth Jersey (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang dhalim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak Paul Richardson Womens Jersey ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Allah juga berfirman: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah”. Allah juga Mike Webster Jersey berfirman: “Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.”. dan ayat-ayat lain yang menunjukkan wajibnya beribadah hanya kepada Allah saja. Terdapat dalam hadits bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah dan jika mohon pertolongan maka Jonathan Cooper Kids Jersey mohonlah kepada Allah”. Beliau juga bersabda: “do’a adalah ibadah”.

Semoga Allah memberi taufiq dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

 

Komite Tetap Riset Ilmiyah dan Fatwa

Ketua              : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil ketua     : Abdurrazaq ‘Afifi

Anggota          : Abdullah bin Ghudayan

Anggota          : Abdullah bin Qu’ud

 

(Sumber : Fatwa lajnah daimah lilbuhuts al-ilmiyah walifta’ tentang aqidah yang disusun oleh Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisy, dari situs www.dorar.net atau mauqi’u ad-durar as-saniyah).

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/d8sMH

About klikUK.com

Check Also

ADZAN

Ringkasan Fikih Islam : Kesempurnaan Agama Islam -4

Kesempurnaan Agama Islam (4) Islam mengatur seluruh hubungan  tersebut di atas ikatan yang kuat berupa ...