Home / Kitab dan hadist (page 20)

Kitab dan hadist

Ringkasan Fikih Islam : Pelaksanaan Qishas Dan Ketentuan Diyat

sekuntum mawar di padang gersang

Pelaksanaan Qishas : Pelaksanaan Qishas apabila telah ditetapkan, wajib bagi Imam atau wakilnya untuk melaksanakannya ketika para wali orang terbunuh memintanya kepada Imam dan qishas tidak boleh dilakukan kecuali dengan kehadiran seorang pemimpin (pejabat) atau wakilnya, dia tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan alat yang tajam seperti pedang ataupun semisalnya untuk ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Syarat-Syarat Qishas

book_pages_heart-t2

Syarat-syarat Qishas bagi Jiwa : 1- Ismatul maqtul: kalau seandainya seorang Muslim membunuh orang kafir yang memerangi muslimin atau seorang murtad atau seorang yang pernah menikah berzina, maka tidak ada qishas maupun diyat terhadapnya, akan tetapi dia di ta’zir; dengan fatwa dari seorang Hakim. 2- Pembunuh telah mencapai umur baligh, ...

Read More »

Fatwa : Hukum Takut Kepada Selain Allah

quran

Takut kepada Selain Allah Fatwa Nomor: 6303   Pertanyaan: Saya bekerja sebagai seorang guru yaitu guru sekolah dasar. Saya bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada saya. Saya menikmati pekerjaan mulia ini, tetapi ada sesuatu yang membuat saya bingung. Yaitu bahwa selama ini saya berusaha mentauhidkan Allah subhanahu wata’ala ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Macam-Macam Pembunuhan

pembunuhan-jateng

Pembagian Pembunuhan Pembunuhan terbagi menjadi tiga bagian: 1- Pembunuhan yang disengaja 2- Pembunuhan yang mirip dengan sengaja 3- Pembunuhan yang salah.   1- Pembunuhan yang Disengaja Pembunuhan sengaja: Adalah seorang pelaku yang melaksanakannya terhadap seseorang yang ma’sum (tidak melanggar syari’at) dan dia membunuhnya dengan sesuatu yang secara garis besar bisa ...

Read More »

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (3)

idul-adha-desa

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (3)      SYARAT-SYARAT UDHIYAH Disyaratkan untuk hewan yang akan disembelih terpenuhinya beberapa syarat. Tidak sah suatu sembelihan  sebagai udhiyah kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat terebut, di antaranya adalah : Hewan tersebut termasuk binatang ternak,yaitu onta, sapi, domba, atau kambing. Telah memasuki umur minimal yang ditentukan syari’at, dan tidak ...

Read More »

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (2)

kambing

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (2)     WAKTU PENYEMBELIHAN Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai sejak selesainya sholat Idul Adha sampai tenggelamnya matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyriq. Maka waktu penyembelihan hewan kurban adalah empat hari, yaitu hari raya idul adha (tanggal 10 Dzulhijah) dan tiga hari setelahnya (tanggal 11, 12, dan ...

Read More »

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (1)

qurban5

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (1)   Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga dan shahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari qiyamat. Berkenaan dengan akan datangnya hari raya Idul Adha, pada kesempatan kali ini kami membahas beberapa hal berkaitan dengan penyembelihan ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Hukum Jinayat

mengcerai

Al Jinayat   Al jinayat : melakukan sesuatu terhadap badan orang lain, terutama atas apa yang mewajibkan qishas, harta ataupun kafarat.   Hikmah disyari’atkannya qishas : Allah menciptakan Adam dengan Tangan-Nya, meniupkan padanya ruh, memuliakannya dari seluruh makhluk dan menjadikannya kholifah dimuka bumi untuk perkara yang sangat besar, yaitu agar ...

Read More »