Home / Fatwa (page 33)

Fatwa

Jenis-Jenis Syukur

hamdalah

Macam-macam syukur ada tiga: 1. Bersyukur dengan lisan Orang yang bersyukur senantiasa akan memuji Tuhannya, mengucapkan hamdalah jika mendapat nikmat, Mike Mitchell Kids Jersey beristighfar jika melakukan kesalahan, mengucapkan subhanallah jika melihat ciptaan-Nya, menasehati saudaranya yang salah. Sehingga bentuk syukur dengan lisan adalah dengan memuji sang pemberi Nikmat yaitu Allah ...

Read More »

Hukum Daging Anjing dan Memeliharanya

small_color_holyday

Daging Anjing Halalkah? Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatkan kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak pula usaha yang dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimiliki Anthony Chickillo Authentic Jersey untuk menggali segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui penelitian, pengkajian dan lain-lain, sehingga hasilnya nanti dapat membantu manusia ...

Read More »

Tatkala Orang Awam Sok Kuasa

mahkota

Orang yang berakal dan beradab ialah orang yang -dalam banyak sisi penerapan syari'at- mengerti kedudukan dirinya. Mengerti tentang tugas, fungsi dan wewenangnya. Tidak mengambil alih wewenang dan tugas orang lain, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Secara umum, kewajiban semua orang memang sama. Yaitu wajib mentauhidkan Allah Ta'ala, ...

Read More »

Kupenuhi Panggilan Engkau……Wahai Allah

mecca

Talbiyah antara Makna dan Hukum Syar’i ???? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ???? ?? Labaik Allahumma Labaaik, labaaik Laa Syarika Laka Labaaik Inal Hamda Wan Ni’mata Laka Wal Mulka La Syarikalah….   Talbiyah yang terus menggema dan mengguruh diseantera tanah haram Makkah ...

Read More »

Hakekat Riba

niaga

Banyak sekali kaum muslimin telah mengetahui pengharaman riba namun masih terjebak karena tidak mengenal hakekat riba. Karenanya kami sampaikan hakekat riba dalam penjelasan sebagai berikut:

Read More »