Ringkasan Fikih Islam : Al-Qosamah

quran

Al-Qosamah   Al-Qosamah: adalah Sumpah yang diucapkan berkali-kali ketika terjadi penuduhan dalam membunuh orang yang ma’sum. Al-Qosamah dianjurkan ketika terjadi pembunuhan dan tidak diketahui si pembunuhnya, akan tetapi ada seseorang yang menjadi tersangka, namun tidak terdapat saksi, sedangkan disana terdapat bukti-bukti yang menguatkan kebenaran orang yang menuduhnya Syarat-syarat Al-Qosamah: Adanya ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Pelaksanaan Qishas Dan Ketentuan Diyat

sekuntum mawar di padang gersang

Pelaksanaan Qishas : Pelaksanaan Qishas apabila telah ditetapkan, wajib bagi Imam atau wakilnya untuk melaksanakannya ketika para wali orang terbunuh memintanya kepada Imam dan qishas tidak boleh dilakukan kecuali dengan kehadiran seorang pemimpin (pejabat) atau wakilnya, dia tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan alat yang tajam seperti pedang ataupun semisalnya untuk ...

Read More »

Fatwa : Amalan-Amalan yang Memasukkan Seseorang ke Dalam Surga

pic_03-apr-03

Amalan-amalan yang Memasukkan Seseorang ke dalam Surga Pertanyaan pertama dari fatwa Nomor: 15561 Pertanyaan: Saya takut terhadap adzab dan ancaman Allah tabaraka wata’ala, tetapi keinginanku untuk beramal sangat lemah. Tatkala saya membaca kitab-kitab ulama’ umat dari kalangan salafush shalih, saya mendapati bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Syarat-Syarat Qishas

book_pages_heart-t2

Syarat-syarat Qishas bagi Jiwa : 1- Ismatul maqtul: kalau seandainya seorang Muslim membunuh orang kafir yang memerangi muslimin atau seorang murtad atau seorang yang pernah menikah berzina, maka tidak ada qishas maupun diyat terhadapnya, akan tetapi dia di ta’zir; dengan fatwa dari seorang Hakim. 2- Pembunuh telah mencapai umur baligh, ...

Read More »

Ringkasan Fikih Islam : Macam-Macam Pembunuhan

pembunuhan-jateng

Pembagian Pembunuhan Pembunuhan terbagi menjadi tiga bagian: 1- Pembunuhan yang disengaja 2- Pembunuhan yang mirip dengan sengaja 3- Pembunuhan yang salah.   1- Pembunuhan yang Disengaja Pembunuhan sengaja: Adalah seorang pelaku yang melaksanakannya terhadap seseorang yang ma’sum (tidak melanggar syari’at) dan dia membunuhnya dengan sesuatu yang secara garis besar bisa ...

Read More »

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (3)

idul-adha-desa

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (3)      SYARAT-SYARAT UDHIYAH Disyaratkan untuk hewan yang akan disembelih terpenuhinya beberapa syarat. Tidak sah suatu sembelihan  sebagai udhiyah kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat terebut, di antaranya adalah : Hewan tersebut termasuk binatang ternak,yaitu onta, sapi, domba, atau kambing. Telah memasuki umur minimal yang ditentukan syari’at, dan tidak ...

Read More »

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (2)

kambing

PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN (2)     WAKTU PENYEMBELIHAN Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai sejak selesainya sholat Idul Adha sampai tenggelamnya matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyriq. Maka waktu penyembelihan hewan kurban adalah empat hari, yaitu hari raya idul adha (tanggal 10 Dzulhijah) dan tiga hari setelahnya (tanggal 11, 12, dan ...

Read More »