Home / Akidah Akhlaq / Fatwa : Berdoa Dengan Memanggil-Manggil Syaikh Abdul Qadir Jailani

Fatwa : Berdoa Dengan Memanggil-Manggil Syaikh Abdul Qadir Jailani

FATWA LAJNAH DAIMAH LILBUHUTS AL-ILMIYAH WALIFTA’

JILID 1 TENTANG AQIDAH

Disusun oleh: ASY-SYAIKH AHMAD BIN ABDURRAZAQ AD-DUWAISY

???? ??????? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ???? Cliff Avril Womens Jersey ???? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ?? ????? ?????

?????? ?????? ??????? ?? ?????? ??? (1711

? 2: ???? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ????, ????? ??? ????? ?? ?????: ?? ???? ????, ??: ?? ??? ??????, ??: ?? ??? ??? ??????, ???? ??? ?? ????????? ??? ??????

? 2: ???? ??????? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ???????? ?? ???? ???????? ??? ?????? ?? ?????? ?????????? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ?? – ??? ?? ????? ????? ?????? ???? ??? ?????? ?? Landry Jones Youth Jersey ???????? ??????, ???? ???? ???? ????? ?????? ??????? ?????? ???? ??????? ????? ??? ???????? ??? ????? ???? ?????????????? ???????? ???????, ???? ?? ????????? ???? ???? ??????? ??????? ?? ???? ??? ????? ?????; ????? ????? ??? ????? ????? ????? ??? ????, ??? ???? ???? ????? ??? ??? ?????? ?? ??????: ???? ???? ????? ?????? ????: ??? ??????? ??? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ??? ????? ???? ??? ?????, ?? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ????, ??? ?????: ??? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ?? ???????? ??? ????? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ?????? ?????? ???? ?????: ???? ???? ???? ?? ????? ?????? ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ??? ????? ?? ???????? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ??? ????? ??? ???? ????: ??? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ?? ??? ??? ??????? ??? ?? ?????? ?????? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ?????? ???????? ?????? ????: ??? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ????? ????? ??? ??? ??? ?? ???? ???????? ???? ????? ???? ???? ?? ??? ??????: ???? ????? ??, ????? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ??????, ???? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ?????: ??? ???? ????? ????, ???? ?????? ?????? ????? ???? ???? ?????? ???????: ?????? ?? ???????.

?? ???? ????? ???? ?? ?????? ??????

? 3: ???? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????? ??? ??? ???? ????? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ??? ??? ????: ?? ???? ????, ?? ?? ??? ???? ????????, ??? ??? ????? ??? ???? ?????? ?? ???? ????? ?? ??? ?????? ???? ??? ?????? ?? ????? ??????? ??? ?? ???????? ??? ???? ????? ???? ???? ??????? ????? ?? ?????? ?? ???? ???? ???? ????? ??? ???? ???? ????.

?3: ?? ???? ????? ???? ?? ?????? ??????, ??? ??? ??? ????? ??? ??? ???, ?? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ???????? ???? ?? ?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ???? ???? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ???? Cameron Heyward Kids Jersey ?????, ????? ??? ????? ?????? ????? ?????; ?????? ?? ?????? ??? ????? ??? ???? ?????? ??? ?? ??? ?? ?????? ????? ??? ????? ??? ?? ????? ?? ??????? ???????, ??? ???? ?????: ???? ???? ????? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ??? ???? ?????????? ?? ???????? ?? ????? ?????? ????: ????? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ???????? ????: ???? ???? ?????? ????? ??? ?? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ??? ??????? ??????? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ?? ???????? ????? ???????? ?? ???? ????????? ????? ?? ?? ????? ??? ???? ?? ??? ????? ???????? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ????? ???? ????? ???? ?? ????? ?????? ??????? ?????? ???? ???? ??????, ??? ??? ?? ???????? ?? ?????? ??? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ????, ??? ???? ?????: ?? ????? ????? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ????? ??? ?? ???????? ??? ?? ????? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ??????? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ??? ???? ????? ???? ??? ????? ?????? ???? ??????: ?? ????? ????? ????? ?? ???? ??? ?????? ??? ???? ???? ??? ?????? ???? ?? ???: ??? ???? ?????? ??? ???? ????? ????? ??????? ????? ????? ???? ?? ???? ????? ?? ??????

?????? ???????? ???? ???? ??? ????? ????, ???? ????? ????.

?????? ??????? ?????? ??????? ????????

??????            : ??? ?????? ?? ??? ???? ?? ???

???? ???? ?????? : ??? ?????? ?????

???              : ??? ???? ?? ?????

???              : ??? ???? ?? ????

 

 Do’a Seseorang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam atau selainnya seperti Abdul Qadir ketika Berdiri maupun Duduk Termasuk Jenis Kesyirikan      

 Pertanyaan kedua dan ketiga dari fatwa nomor 1711:

Pertanyaan:

Seorang Muslim bersaksi laa ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi Dwight Clark Youth Jersey mengatakan dalam kondisi berdiri dan duduknya: Ya Rasulullah, atau: Ya Abal Qasim, atau: Ya Syaikh Abdul Qadir, dan semisalnya, apa hukum meminta pertolongan seperti ini?

Jawab:

Do’a manusia kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam atau selainnya seperti Abdul Qadir Al-Jailani atau Ahmad At-Tijani ketika berdiri maupun duduk dan Earl Thomas III Authentic Jersey memohon bantuan kepada mereka dalam do’a dan selainnya untuk mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu mudharat termasuk jenis syirik besar yang dahulu tersebar pada masa jahiliyah yang pertama. Lalu Allah mengutus para Rasul-Nya ‘alaihimushalatu wasalam untuk menghapusnya dan menyelamatkan manusia darinya serta memberi mereka petunjuk kepada tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah dan berdo’a. Hal ini menunjukkan bahwa meminta bantuan pada perkara-perkara di luar kebiasaan tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah; karena termasuk ibadah yang barangsiapa memalingkannya untuk selain-Nya maka ia menjadi musyrik. Sungguh Allah telah memberi petunjuk para hamba-Nya kepada perkara tersebut dan mengajari mereka agar mengatakan: hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan.

Allah berfirman:

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah Franco Harris Womens Jersey seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.

Allah menerangkan kepada mereka bahwa Dia satu-satunya yang memiliki kuasa dalam menolak mudharat dan menghilangkannya, dan menyampaikan nikmat dan mencurahkan kebaikan kepada para hamba-Nya serta menjaganya untuk mereka. Tidak ada yang mampu menahan apa yang Ia berikan dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Ia tahan, tidak ada yang mampu menolak ketetapan-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman:

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang dhalim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah ta’ala berfirman:

Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari kemusyirikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.

Allah juga berfirman:

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa) nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.

Allah juga berfirman:

Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Allah menamakan berdo’a kepada selain-Nya dalam ayat ini: kekufuran dan kesyirikan terhadap-Nya, dan mengabarkan bahwasanya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdo’a kepada selain-Nya subhanahu wata’ala.

Dalam hadits bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma: “Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, jika memohon pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah.”

Dan beliau bersabda: “Do’a adalah ibadah.”

 

Dialah Allah satu-satunya Yang Maha Menjaga dan Maha Mengetahui.

 

Jawaban ketiga: Sesungguhnya Allah satu-satunya Yang Maha Menjaga dan Maha Mengetahui, maka barangsiapa senang untuk tidak ditimpa mudharat jika turun atau takut jika bala’ menimpanya atau seseorang yang ia cintai dan sanak kerabatnya dalam suatu kondisi maka hendaknya berlindung kepada Allah yang di tangan-Nya segala kerajaan dan yang mengetahui perkara yang tersembunyi, maka hendaknya ia menyampaikan hajatnya dan berdo’a kepada-Nya dengan merendahkan diri dan dengan suara lembut; agar menjaganya dari bala’ (musibah) ketika turun dalam kondisi tidur maupun ketika terjaga dan dalam setiap kondisi, serta menghilangkan keburukan darinya dan apa-apa yang akan menimpanya dari berbagai adzab dan kemudharatan. Allah berfirman:

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia Mike Wagner Authentic Jersey memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ramon Foster Jersey

Allah juga berfirman:

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Allah ta’ala berfirman:

Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.

Barangsiapa tertipu syaithan kemudian memalingkan dari berdo’a kepada Allah menjadi berdo’a kepada salain-Nya dari para Nabi dan seluruh orang shalih atau jin dan syaithan agar menjaganya dari keburukan Shayne Graham Authentic Jersey yang ia takuti akan menimpa dirinya atau menimpa kekasihnya dan sanak kerabatnya maka ia telah berbuat syirik kepada Allah, yaitu ia mengharap manfaat dari selain Allah dan takut kepadanya serta mempercayakan kepadanya dalam mewujudkan keinginannya dan kebutuhan-kebutuhannya maka tempatnya adalah di neraka yaitu tempat yang paling buruk. Bersamaan dengan itu semua, mereka (selain Allah) tidak mampu menolak mudharat darinya atau memenuhi kebutuhannya maupun mewujudkan keinginannya. Allah ta’ala berfirman:

Katakanlah: “Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit Tony Dorsett Authentic Jersey dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya. Dan tiadalah berguna syafa’at di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafa’at itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata “Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu?” Mereka menjawab: (Perkataan) yang benar, dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Allah juga berfirman:

Katakanlah: “Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya.” Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).

 

Semoga Allah memberi taufiq dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

 

Komite Tetap Riset Ilmiyah dan Fatwa

Ketua              : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil ketua     : Abdurrazaq ‘Afifi

Anggota          : Abdullah bin Ghudayan

Anggota          : Abdullah bin Qu’ud

(Sumber : Fatwa lajnah daimah lilbuhuts al-ilmiyah walifta’ tentang aqidah yang disusun oleh Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisy, dari situs www.dorar.net atau mauqi’u ad-durar as-saniyah).

Bagikan melalui link ini: http://klikuk.com/Vhi34

About klikUK.com

Check Also

haji umroh ok

Hadits Lemah : Kewajiban Haji dan Umroh

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، ...